GDPR – informace

Nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů.

Odkud máme Vaše údaje a kdo je jejich správcem?

Správcem Vašich údajů je OSVČ Pavlo Ignatenko. Zpracovávané údaje nám byly poskytnuty během Vaší registrace účtu na webu internetové tiskárny www.printer-net.cz, byly získány během Vaší aktivity na našem webu nebo během přímých obchodních kontaktů, např. na veletrhu.

Pro jaký účel a na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Základním účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění povinností dle smlouvy a vyřízení Vašich objednávek. Právní předpisy navíc vyžadují zpracování Vašich osobních údajů pro daňové a účetní účely.

Kromě toho, v souvislosti s oprávněnými zájmy OSVČ Pavlo Ignatenko, jsou Vaše osobní údaje zpracovány za účelem:

 • zajištění plateb;
 • zajištění ochrany webu a ochrany před podvody a zneužitím;
 • monitoringu Vašich aktivit a dalších uživatelů webu, za účelem vývoje a zlepšení funkcí webu, odhadu hlavních zájmů a potřeb uživatelů a informování uživatelů o produktech, které je mohou zajímat, a speciálních nabídkách;
 • provádění s Vaším souhlasem marketingových činností, mj. kontaktování Vás různými způsoby, zejména přes e-mail nebo telefonicky;
 • vyřízení Vašich požadavků sdělených zákaznickému servisu a přes kontaktní formulář, pokud nejsou přímo spojeny s plněním smlouvy;
 • pořádání věrnostních programů, soutěží a akcí;
 • archivace po dobu určenou předpisy, pro účetní a daňové účely (plnění našich povinností dle právních předpisů);
 • vedení statistických rozborů;
 • vymáhání pohledávek;
 • vedení soudních, arbitrážních a mediačních sporů.

S Vaším souhlasem jsou osobní údaje zpracovány za účelem:

 • uložení údajů v souborech cookies, shromažďování údajů ze stránek www a mobilních aplikací;
 • pořádání soutěží a akcí, kterých se můžete zúčastnit.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete poskytnout nebo odvolat kdykoliv po přihlášení na webu www.printer-net.cz.

Jaká máte práva v rámci zpracování údajů?

Zajišťujeme dodržování Vašich práv v souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. právo na přístup, opravu či aktualizaci, výmaz údajů, omezení jejich zpracování, právo na jejich přenos, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí včetně profilování, právo vznést námitku proti zpracování.

Můžete nás požádat o:

 • opravu údajů;
 • výmaz údajů zpracovávaných neoprávněně nebo umístěných na našem webu;
 • omezení zpracování (pozastavení operací na údajích nebo neodstranění údajů – podle podané žádosti);
 • přístup k údajům (informace o zpracovaných údajích a kopie údajů);
 • přenos údajů k jinému správci údajů nebo k Vám (v rozsahu určeném čl. 20 GDPR).

Žádost lze poslat na email info@viperprint.pl. Pro jistotu, zda jste oprávněn podat žádost, můžeme požadovat další informace, které pomohou ověřit žadatele.

Rozsah každého uvedeného nároku a situace, za kterých jej lze využít, souvisí s právními předpisy. To, jaký nárok můžete uplatnit, závisí např., na jaké právní podstatě používáme Vaše údaje a za jakým účelem.

V jakých situacích můžete vznést námitku proti zpracování Vašich údajů?

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud:

 • zpracování osobních údajů je založeno na oprávněných zájmech nebo pro statistické účely a námitka je opodstatněna zvláštní situací, ve které jste se ocitli;
 • vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely přímého marketingu a jsou za tímto účelem profilovány.

Právo vznést námitku můžete využít od 25. května 2018.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Zpracovatelé údajů, kteří mají naše oprávnění a účastní se našich činností:

 • spravují naše teleinformační systémy nebo nám zpřístupnili teleinformační nástroje;
 • zpracovatelé pověřeni zpracováním, kteří pomáhají např. vyřídit objednávku;
 • subjekty, poskytující poradenské, marketingové, konzultační, auditové, právní, daňové, účetní služby, agentury provádějící průzkum na zakázku.

Další správci údajů, kteří zpracovávají údaje vlastním jménem:

 • subjekty vykonávající poštovní nebo přepravní činnost;
 • subjekty vykonávající platební činnost (banky, finanční instituce) – za účelem vrátek ve Váš prospěch;
 • subjekty, které s námi spolupracují v rámci účetnictví, mzdových, daňových a právních záležitostí – v rozsahu, kdy se stávají správci údajů.
 • subjekty vykonávající vymáhací činnost – v případě pohledávek za Vámi.

Zda předáváme Vaše osobní údaje do států mimo Evropský hospodářský prostor?

Vaše údaje mohou být předány mimo Evropský hospodářský prostor, tj. do Google LLC v návaznosti na příslušná právní zabezpečení, kterými jsou standardní smluvní klauzule o ochraně osobních údajů, schválené Evropskou komisí.

Zda jsou zpracovány Vaše osobní údaje automaticky (včetně profilování) způsobem, který má vliv na Vaše práva?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány automaticky (včetně profilování), avšak nebude to na Vás mít právní vliv nebo jiný vliv na Vaši situaci.

Profilování osobních údajů firmou Viperprint Sp. z o. o. znamená zpracování Vašich údajů (včetně automatizovaného) a využití některých informací o Vás, zejména se jedná o rozbor nebo prognózu osobních preferencí a potřeb.